algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden , V 2 2017 van toepassing op PRENDER

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op het ontwikkelen en verzorgen van cursussen, opleidingen, lezingen, trainingen en seminars waarbij Prender , gevestigd Atoomweg 6b te Groningen,9743 AK te Groningen partij is.

1.2 In deze voorwaarden wordt Prender, zijnde degene die deze algemene voorwaarden hanteert, aangeduid als ‘PRENDER’, terwijl de Wederpartij van Prender wordt aangeduid als ‘Wederpartij’. De door PRENDER aan Wederpartij te leveren c.q. geleverde diensten of producten worden aangeduid als de ‘Activiteit’ of de Activiteiten’. De personen die namens Wederpartij deelnemen aan de door PRENDER verzorgde Activiteiten worden aangeduid als de ‘Wederpartij’.

1.3 Algemene voorwaarden van Wederpartij gelden niet.

Artikel 2 Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst/opdracht

2.1 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging aan PRENDER en door algemene voorwaarden PRENDER, V2 2017.

Artikel 3 Aanmeldingen PRENDER open inschrijvingsactiviteiten

3.1 Degenen die voor open inschrijvingsactiviteiten van PRENDER willen inschrijven, dienen bij voorkeur gebruik te maken van het aanmeldingsformulier van PRENDER. Het aanmeldingsformulier dient te worden ingevuld via de website www.prender.nl en via de website te worden verzonden.

3.2 Aanmeldingsformulieren worden door PRENDER in volgorde van binnenkomst behandeld.

3.3 Aanmeldingsformulieren dienen door Wederpartij volledig ingevuld en geaccordeerd te zijn.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door PRENDER aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

4.2 Bij de prijs van (losse) examens zijn eventuele herexamens niet inbegrepen.

4.4 Bij overeenkomsten betreffende een Activiteit waarvan de uitvoering meer dan zes maanden duurt, mogen na deze termijn optredende wijzigingen in de kostprijsverhogende factoren aan de Wederpartij worden doorberekend.

4.5 De prijs die gefactureerd wordt, is de prijs die geldt gedurende het cursusjaar dat de opleiding wordt gevolgd en niet op het moment van inschrijving.

 

Artikel 5 Betalingscondities

5.1 Betalingen binnen 14 dagen na dagtekening factuur mits anders vermeld op de factuur. De wettelijke rente begint automatisch na afloop van de gestelde betalingstermijn van de factuur.

5.2 De Wederpartij is in geen enkel geval bevoegd zijn betalingsverplichtingen jegens PRENDER op te schorten.

5.3 Indien Prender na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” - verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012".

Artikel 6 Organisatie, inschrijving en deelname

6.1 Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven, kan PRENDER afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde locaties en data. PRENDER zal de Wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen. Een eventuele wijziging levert geen grond op voor beëindiging van de Overeenkomst.

6.2 PRENDER behoudt zich het recht voor om in de Activiteiten en in haar programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Een eventuele wijziging levert geen grond op voor beëindiging van de Overeenkomst.

6.3 De inschrijving is door PRENDER aanvaard wanneer het PRENDER, in reactie op de inschrijving van de Wederpartij , een bevestiging heeft gestuurd.

6.4 Bij niet doorgaan van een Activiteit door omstandigheden als ziekte van degene die de betreffende Activiteit zou uitvoeren of niet beschikbaarheid van ruimten, zal PRENDER - indien redelijkerwijze mogelijk voor adequate vervanging zorgdragen en bij gebreke daarvan de voor deelname aan de betreffende Activiteit betaalde prijs aan de Wederpartij restitueren.

6.5 PRENDER is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.

Artikel 7 Annulering en verhindering

7.1 Indien de Wederpartij een verstrekte opdracht bij of na aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij de volledige kosten van deelname (inclusief eventuele verblijfkosten) verschuldigd.

7.2 Als annuleringsdatum hanteert het PRENDER de ontvangstdatum van de brief.

7.3 Indien de opdracht tot 6 weken voor de aanvang van de opleiding, oefening, onderzoek of congres wordt geannuleerd, wordt 50 procent van de totale kosten in rekening gebracht.

7.4 Indien de opdracht binnen 6 weken voor de aanvang van de opleiding, training, cursus of congres wordt geannuleerd, worden de totale kosten in rekening gebracht.

7.5 Bij verhindering of niet deelnemen aan een opleiding, training, cursus of congres door een Wederpartij, is de Wederpartij het gehele inschrijfgeld aan PRENDER verschuldigd.

7.6 Ingeval een Wederpartij niet in staat is een opleiding, training, cursus of congres bij te wonen, is de Wederpartij bevoegd een vervanger te laten deelnemen.

7.7 PRENDER behoudt zich het recht voor om een Wederpartij deelname aan een Activiteit te ontzeggen, indien de Wederpartij zich onbehoorlijk of onfatsoenlijk gedraagt. De ontzegging zal na overleg tussen de docent, de Wederpartij en PRENDER worden besloten. Restitutie van de kosten vindt in dit geval niet plaats.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens voor zover door PRENDER dan wel haar medewerkers opzettelijk of door grove schuld schade wordt veroorzaakt, is PRENDER voor schade slechts aansprakelijk tot het beloop van de prijs van de aangeboden of overeengekomen Activiteit.

8.3 De Wederpartij vrijwaart PRENDER tegen alle aanspraken van derden, de door PRENDER in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de Activiteiten van PRENDER, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PRENDER of haar medewerkers.

8.4 Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, stelt PRENDER zich niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect is veroorzaakt door een 'calamiteit' (w.o. bommelding en/of terroristische actie).

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Prender bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst haar werkzaamheden te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Prender gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Prender bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op deze Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten over geleverde diensten dienen binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klacht aan PRENDER te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Wederpartij geen beroep meer kan doen op de klachten.

11.2 Klachten of mogelijke tekortkomingen aan de zijde van PRENDER schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op. Evenmin kan de Wederpartij zich beroepen op verrekening of compensatie.

Artikel 12 Eigendom en het gebruik van stukken, auteursrecht.

12.1 Prender behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2 Het auteursrecht inzake de stukken zoals bedoeld in 12.1 berusten bij PRENDER.